kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Учебен план

Учебен план

ПРОФЕСИИ
1. Екскурзовод
2. Организатор на туристическа агентска дейност
3. Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг
4. Пътувания,туризъм и свободно време

СПЕЦИАЛНОСТИ
Екскурзоводство-специфичната подготовка на тази специалност дава възможност на учениците да усвояват не само теоретични знания,но и практически умения за работа в кухнята,ресторанта,хотела,както и знания и умения за технологията на екскурзоводското обслужване.Учениците имат възможност да се запознаят с материалната и духовната култура, безопасността на туристите,обмяната на валута,транспортното и туристическо обслужване.Бъдещите екскурзоводи имат възможност да се запознаят и с вътрешните и външни туристически маршрути,както и с туристическата анимация.
Организация на туризма и свободното време-учениците се запознават успоредно с организацията и функционирането на кухнята,ресторанта и хотела ,както и с географията на туризма,с материалната и духовна култура,както и с екологията в туризма.На преден план са изведени дисциплините балнеология и климатология,безопасност на туристите,агентската дейност,спортно-развлекателнатадейност,както и вътрешните и международни маршрути ,които са приоритет за тази специалност.
Селски туризъм– в тази специалност се обръща внимание на теоретичната и практична подготовка на обучаващите се при настаняване и обслужване на туристите в селска къща,традиционна кухня,екология в туризма,земеделие и животновъдство,производство на екологично чисти храни и напитки,както и на духовната и материална култура,транспорт и туристическа агентска дейност.
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечениев тази специалност се дават знания на учениците за състава на хранителните продукти,технологията на кулинарната продукция,технологичното обзавеждане на заведенията,сервиране и барманство,както и организация на обслужването в заведенията за хранене и развлечение и проектиране на кулинарни изделия.
Кетърингв тази специалност учениците получават специфични знания и умения за технологично обзавеждане и кетъринг,технология на кулинарни изделия за кетъринг,естетика и дизаин в кетъринга,професионална етика,както и знания и умения за организация и обслужване на кетърингово събитие
Туристическа анимацияспецифичната подготовка в тази специалност дава знания за духовната и матерална култура,туристическата анимация,социалния бит и етнография,както и умения за комуникативност и сценично поведение,сценография,грим и костюми. Изграждат се умения за организация на спортно-развлекателната дейност в туризма и култура на речта

Пълният курс на обучение по посочените специалности дава възможности за:
- придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование.
- Придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.
- Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията.
- Държавните изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация се провеждат по национална изпитна програма,утвърдена от министъра на образованието и науката.
- Организацията на държавните изпити за призобиване на трета степен на професионална квалификация се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване,утвърдена от министъра на образованието и науката.
- Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
- Съдържанието на документите,удостоверяващи завършено професионално образование,е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета,утвърдена от министъра на образованието и науката.
- Учебните планове са разработени на основание Закона за народната просвета,Закона за степента на образование,общообразователния минимум ,Закона за професионалното образование и обучение,рамкова програма В – вариант В1 и Наредбата за държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията.
- Учебните планове се прилага за ученици,приети след завършен VІІ клас.
- Приетите след завършен VІІІ клас полагат приравнителни изпити.
- VІІІ клас е клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование и в него се изучава интензивно чужд език.На успешно завършилите VІІІ клас се издава свидетелство за основно образование.
- Учебните часове,предоставени за чужд език в Б2 – отраслова професионална подготовка,се разпределят за изучаване на първи чужд език или за изучаване на трети чужд език.
- Производствената практика се организира по определените в учебните планове часове.Организацията на производствената практика е по график,утвърден от директора в зависимост от конкретните условия.
- Учебните часове,предоставени за задължителноизбираема подготовка,се разпределят в училищния план за общообразователна и професионална подготовка,като се вземат предвид желанията на учениците и възможностите на училището.
- Учебните часове за свободно избираема подготовка могат да се използват по желание на учениците за изучаване на един или два учебни предмета.


ПРОФЕСИИ
1. Фирмен мениджър
2. Хотелиер
3. Ресторантьор

СПЕЦИАЛНОСТИ
Предприемачество и мениджмънт в туризма– специфичната подготовка на тази специалност дава възможност на колежаните да усвоят теоретични знания в областа на маркетинга и рекламата,обща теория на предприемачеството,психология на управленската дейност,управление на човешките ресурси,хотел и кетъринг,туристически продукт,транспорт и туристическа агенция.Усвоените теоретични знания,както и практически умения по предприемачество,финанси и счетоводство,управление на туризма...дават възможности на придобилите четвърта степен на професионална квалификация да упражняват професии и дейности с комплексен характер,извършвани при променящи се условиякакто и поемането на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на средства.
Организация и управление в хотелиерството- колежаните се запознават с организацията и управлението на човешките ресурси,организация и управление на хотелиерството,кетеринг в хотела,охранителни мерки в хотела.Теоретичните познания и практическите умения по организация и управление в хотелиерството дават възможности за реализация за упражняване на професии,изискващи вземане на управленски решения за работата на други лица и за разпределяне на средства.
Организация и управление в ресторантьорството- в тази специалност се акцентира върху знания и практически умения за инвестиции в туризма,кетеринг,анализ на риска,хигиена на работната среда,дизайн и проектиране на кулинарни изделия,организация и управление на кетерингово събитие.

Обучението по Програма Г за придобиване на Четвърта степен на професионална квалификация по гореизброените специалности се прилага за лица придобили средно образование.
Обучението се организира в две учебни години по два семестъра.
Формата на контрол е текуща оценка и изпит.Оценяването се извършва по шестобалната система.
Четвърта степен на професионална квалификация се придобива с полагането на изпити по: теория на професията и практика на професията
Завършилите успешно обучението и положили изпити по теория и практика на професията получават свидетелство за четвърта степен на професионална квалификация и мениджърска правоспособност по Образец на МОН и могат да заемат длъжности в системата на туризма в съответствие със Закона за туризма.
Придобитата четвърта степен се удосотоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документите,удосоверяващи завършена професионална квалификация,е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета,утвърдена от министъра на образованието и науката.
По силата на сключен договор за образователно сътрудничество между Частни професионални колежи по туризъм „ Константин Фотинов „ и Нов български университет,завършилите успешно ЧПК по туризъм продължават обучението си в бакалавърската програма на НБУ – „ Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството „ / на български език /.