kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Смолян

Смолян

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Смолян

 

Развитието на туристическата индустрия предполага друг тип подготовка на специалистите, които я обслужват и очертава необходимостта от рязко повишаване на качеството й. Европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение изискват въвеждане на системата за обучение през целия живот, приближаване на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение, като средство за подобряване на качеството на работната сила.

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” - Смолян e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-45 от 19.05.2005г. Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” - Смолян e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-44 от 19.05.2005г.

Водени от това разбиране и от очертаващата се перспектива туристическият отрасъл да се утвърди като основен за община Смолян, разкрихме на територията на общината, в град Смолян, средно професионално училище по туризъм и професионален колеж по туризъм. Аргументите за това са засилващия се инвестиционен интерес към община Смолян, така и от интереса, който се проявява към съседни на Смолян общини. Успоредно с това, сме отчели и нивото на безработица, както и анализираме шансовете за временна и постоянна трудова заетост, която естествено свързваме с развитието на туризма.

Качеството и нивото на общообразователната и професионална подготовка, постигнатите резултати и полученото признание ни дават основание да твърдим, че образователният ни продукт се приема добре и на територията на община Смолян. Нещо повече, ние се стремим да работим изпреварващо с оглед на бъдещите потребности и изисквания на пазара на труда. Ние обучаваме специалисти, които да допринасят за новото качество в туристическото обслужване и съдействаме за разширяване на структурата и системата на средното образование в общината. Не е за пренебрегване и фактът, че за община Смолян това е първата структура на частното средно образование.

Убедени сме, че чрез училища “Константин Фотинов”не само разширяваме възможностите за избор на децата от общината, но и съдействаме за допълнителната заетост на учителските кадри. Считаме, че тази образователна структура разширява кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти в сферата на професионалното образование и обучение по един от приоритетите- учене през целия живот, както и ще съдейства за по бързото адаптиране към европейските критерии и стандарти за професионална подготовка.. В състояние сме да предложим програми за професионално обучение на отпадналите и незавършили основно и средно образование.

Дълбоко сме убедени, че откриването на училища “Константин Фотинов” на територията на община Смолян е прогресивно и перспективно начинание, защото в областта на професионалното образование и обучение, с нашите традиции, с практическата подготовка, която е оценена по достойнство от местата , където практикуват нашите възпитаници, ние предлагаме инвестиция в бъдещето на децата от Смолянски регион.