kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Старо Оряхово

Старо Оряхово

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Старо Оряхово

 

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-47 от 19.05.2005г. и Частен професионален колеж по туризъм” Константин Фотинов”e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-46 от 19.05.2005г.

Развитието на туристическата индустрия предполага друг тип подготовка на специалистите, които я обслужват и очертава необходимостта от рязко повишаване на качеството й.         Европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение изискват въвеждане на системата за учене през целия живот, приближаване на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение, като средство за подобряване на качеството на работната сила.

Водени от това разбиране и от очертаващата се перспектива туристическият отрасъл да се утвърди като основен за община Долни Чифлик, разкрихме на територията на общината, в село Старо Оряхово, средно професионално училище по туризъм и професионален колеж по туризъм. Аргументите ни са : засилващия се инвестиционен интерес към община Долни Чифлик, така и от интереса, който се проявява към съседни на Долни Чифлик общини. Изминалите години след лицензирането на училищата в Старо Оряхово доказаха правотата на преценката ни. Примерите са -изграждането на новите туристически комплекси в градовете Обзор и Бяла, предстоящото строителство в курортите Камчия и Шкорпиловци.

Качеството и нивото на общообразователната и професионална подготовка, постигнатите резултати и признанието, което нашите кадри получават работейки и стажувайки в тях ни дават основание да твърдим, че образователният ни продукт е приет добре и на територията на община Долни Чифлик и в посочените курортни комплекси. Нещо повече, ние се стремим да работим изпреварващо с оглед на бъдещите потребности и изисквания на пазара на труда.

Обучаваме специалисти, които да допринасят за новото качество в туристическото обслужване, съдействаме за разширяване на структурата и системата на средното образование.Не е за пренебрегване и факта, че община Долни Чифлик е първата от общините, извън областните центрове с разкрита структура на частното образование.

Считаме, че нашите училища разшириха кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти свързани с интеграцията на етническите малцинства и по специално на ромското население. Предлагаме програми за професионално обучение на отпадналите и незавършили основно и средно образование.

Вярваме, че с възстановяването на традицията, която е съществувала в община Долни Чифлик в обучението и подготовката на специалисти в областта на туризма спомагаме за изграждането на нови перспективи пред децата от Камчийския край.

През месец май 2008г. успешно се дипломира първият випуск на колеж”Константин Фотинов”, а през 2009г. и випуск на Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов”.