kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Каварна

Каварна

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Каварна

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” - Каварна e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-34от 27.04.2006г. Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” - Каварна e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-36 от 04.05.2006г.

Развитието на северното Черноморие и превръщането на гр.Каварна в своеобразен център на aлтернативния и фестивален туризъм насочи интереса ни към Каварненска община. Ние сме първото частно училище на територията на община Каварна. Отчетохме, че в района на град Каварна липсват учебни заведения,които да подготвят специалисти в сферата на туристическото обслужване, a туристическата индустрия все повече изисква нов подход в подготовката на специалистите, които я обслужват. Все по ясно се очертават различията в стандартите и се налага необходимостта от рязко повишаване на качеството на туристическия продукт. Въвеждането на европейските критерии за качество на професионалната подготовка, образование и обучение, утвърждаването на системата за учене през целия живот, приближаването на образователната институция до конкретната жизнена и трудова среда, целят повишаване на привлекателността на професионалното обучение.Убедени сме , че реализираме всичко това с разкриването на двете образователни структури на територията на община Каварна.

Амбицията ни е да привличаме и обучаваме младежи и девойки от близките общини, желаещи да се образоват и квалифицират в сферата на туризма. Считаме, че това ги прави конкурентоспособни на пазара на труда и им осигурява добри позиции за професионална и житейска реализация.

Ние обучаваме и възпитавамеспециалисти на средно управленско ниво,знаещи и можещи мениджъри, новите лица на туризма в България.Подготвяните от нас специалисти в областта на туризма, отговорят на европейските изисквания за квалификация на работната сила.

Предлагаме: Качествено образование;Професионална квалификация;Платени летни стажове;Специализация в чужбина;Пет сертификата за чужд език;Осигурена работа след завършване на обучението;Възможност за продължаване на образованието в университет. Конкурентни предимства в образованието, което получават възпитаниците ни:отлично ниво на общообразователна подготовка,чуждоезиково обучение – английски, немски, руски; синхронизиране на професионалната подготовка с европейските критерии и стандарти.

Убедени сме, че двете образователни институции са придобивка за района на северното Черноморие и са на път да се постепенно се утвърдят като водещи в професионалната подготовка за Каварна и съседните общини.

Колежът в Каварна изпрати през 2008 първият си випуск, а през 2009г. втория.