kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Прием » Условия за прием

Условия за прием

Кандидатстване след VII клас:
Кандидатите се явяват на общообразователен тест. Тестът съдържа 30 въпроса: 10 от Български език и литература; 6 - математика; 8 - природни науки / Физика, Химия, Биология,/; 6 - обществени науки /История, География/. Учениците, завършили 7 клас с успех над 5,50 се записват в желаната от тях специалност без да се явяват на конкурсен изпит.

Кандидатстване  след VIII и по-горен клас:
Кандидатите са явяват на приравнителен изпит по английски език.

Необходими документи при кандидатстване:
      1. Удостоверение за завършен 7 клас
      2. Свидетелство за завършено основно образование /при кандидатстване след 8 клас/
      3. Молба по образец /попълва се в училището/

Прием  НА ДОКУМЕНТИ:
Документите се подават от 15.ІV всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч. в канцеларията на ЧПГ по УТ “К. Фотинов”.до приключване на последния етап от класирането.

Класиране:
I-ви  етап – 15. VI. - 15.VII
II-ри етап –15.VII. -15.VIII
III–ти етап –15.VIII. -10.IX

Дни на отворените врати - 23 и 24.04
Примерен тест на 29.04
Записване за примерен тест от 21.04 до 28.04